This website has changed its domain name.
Kindly click on the button below
to visit new website .

www.adamc.ac.in

Sant Dnyaneshwar Shikshan Sanstha's

Hon. Shri. Annasaheb Dange Ayurved Medical College,
Post Graduate & Research Center, Ashta.

Tal-Walwa Dist- Sangli - 416 301(Maharashtra) India

Institute ID :- AYU0187

Accredited by NAAC with 'B+' Grade & ISO 9001:2015

(Affiliated to National Commission for Indian System of Medicine, AYUSH, Govt. of India, New Delhi, Maharashtra University of Health Sciences.,Nashik, Maharashtra)

Hospital Doctors

 

 

Kayachikitsa

Balrog

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Parag Deshmukhe

9423033159

Vda. Anjali Kamat

9890924594

Vda. Smita Lokhande

8149556591

Vd. Naresh Babar

7507595454

Vd. Dattatray Nikam

8390761674

Vd.Mahesh Mahavir Chougule

9921212722

Vda. Rupali Patil

9225633321

Vd. Reshma Dhere

8180974603

Vda. Varsha Khot

9423565886

Vd. Ranjit Rupner

8421738178

Vd. Sushant Kanase

8308225960

 

Shalakya Tantra

Panchkarma

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vda. Sujata Kate

9881035578

Vda. Alaknanda Kulkarni

9860359489

Vd. Monish Rangate

9923429223

Vda. Archana Wadakar

8888817891

Vd. Jayvant Kharat

9604010037

Vd. Shankar Mane

9922454406

Vda. Pournima Fasale

9970177583

Vda. Jayant Marpallikar

8105028159

Vd. Tushar Shelar

9975892920

Vda. Aparna Admuthe

7020832323

Vda.Araju Naikawadi

9325480709

 

 

 

Strirog and Prasuti Tantra

Shalya Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Dilip Katare

9881215521

Vd. Akbar Ramjankhan Walandkar

9860181980

Vd. Tinku-Ganesh Khalche

9423041730

Vd. Manoj Patil

9422613195

Vda. Radha Phadnis

9545114545

Vd. Sunil Jadhav

9823279290

Vda. Sayali  Pashte

7506679499

Vd. Vijay Dange

8600600181

Vda. Nisha Panhalkar

9921548916

Vda. Priyadarshini Hanje

7899931108

Vd.Pravinkumar Thombare

9657488860

Vda. Prerana Bandekar

8073726123

 

 

 

 

 

Swasthavritta

Agad Tantra

Name

Contact No.

Name

Contact No.

Vd. Nitin Tatpuje

9423231646

Vd. Vijay Nikam

9423335010

Vda. Ashwini Khot

8275592053

Vd. Sunil Chavan

9975101411

Vda.Hemalata Kore

9404960984

Vd. Mohd. Abrar Mohd. Riyaz Kureshi

7350398918